Умови користування Веб-сайтом

1.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Веб-сайт – це сукупність інформаційних ресурсів, електронних документів, електронних даних, програмних та апаратних засобів, які забезпечують доступ Користувача до інформаційних ресурсів та інформаційних послуг в мережі Інтернет з використанням доменного імені (унікальної адреси) «https://ua.cargofy.com» (в т.ч. також за допомогою інших доменних імен, що перенаправляють на https://ua.cargofy.com).
Мобільний додаток - мобільний додаток Cargofy Partner / Каргофай Партнер.
Експедитор - Приватне підприємство «Транспортна агенція «Возвард», яке користується Веб-сайтом.
Модератор – Експедитор, який здійснює:
- надання Користувачу доступу до Веб-сайту, забезпечення можливості створення на Веб-сайті Особистого кабінету, використання логіну і паролю для доступу до Особистого кабінету через глобальну мережу Інтернет, - приймає Заявки від Клієнта;
- розміщення Заявки;
- надання Клієнту інформації щодо Перевізника;
- надання Постійному перевізнику (Перевізнику) інформації щодо необхідності виконання внутрішніх чи міжнародних перевезень вантажу за Заявкою;
- надання доступу до інформації щодо виконання перевезення вантажу за Заявкою;
- надання консультації з питань роботи Веб-сайту;
- інші функції, необхідні для ефективної роботи Веб-сайту.
Користувач – Клієнт, Постійний перевізник, Перевізник.
Клієнт - фізична особа - резидент України, суб`єкт підприємницької діяльності - резидент України, установи, організації, громадські формування України, яка замовляє експедиторські або інформаційні послуги за допомогою Веб-сайту.
Перевізник - суб’єкт підприємницької діяльності – резидент України, який взяв на себе зобов’язання і відповідальність за договором перевезення вантажу за доставку до місця призначення довіреного йому вантажу, перевезення вантажу та видачу (передачу) його вантажоодержувачу.
Постійний перевізник – суб’єкт підприємницької діяльності – резидент України, який взяв на себе зобов’язання і відповідальність за договором перевезення вантажу за доставку до місця призначення довіреного йому вантажу, перевезення вантажу та видачу (передачу) його вантажоодержувачу та який готовий виконувати перевезення вантажу не менше 3 (трьох) тижнів у календарний місяць (Статус транспортного засобу – готовий виїхати в рейс).
Особистий кабінет – персональна сторінка Користувача, вхід на яку здійснюється через Веб-сайт та за допомогою якої Користувач формує Заявку, погоджує Заявку, здійснює обмін інформацією, відстежує та (або) контролює здійснення перевезення вантажу за Заявкою.
Інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.
Реклама - інформація про особу, товар чи послугу, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо такої особи, товару чи послуги.
Договори – Договір надання транспортно-експедиційних послуг та Договір перевезення, розміщені на Веб-сайті.
Інші терміни використовуються в розумінні Договорів.

2.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1 Умови регулюють відносини, які виникають в результаті функціонування Веб-сайту.
2.2 Умови користування Веб-сайтом (далі – Умови) є обов’язковими для всіх Користувачів та їх представників. Користувачі зобов’язуються ознайомити своїх представників з цими Умовами. Користувач підтверджує, що представник, який пройшов реєстрацію на Веб-сайті від імені Користувача, є його повноважним представником.
2.3 Розділ 6 Умов є обов’язковим для будь-якого відвідувача Веб-сайту.
2.4 Для цілей Умов терміни «Веб-сайт» та «Мобільний додаток» є тотожними.

3. ДОСТУП ДО ВЕБ-САЙТУ
3.1 Реєстрація Користувача відбувається шляхом створення Особистого кабінету на Веб-сайті.
3.2 Користувач надає достовірну інформацію щодо:
- повного найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб);
- місцезнаходження (для юридичних осіб) або місця реєстрації чи перебування (для фізичних осіб) та поштового індексу;
- ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичних осіб), реєстраційного номеру облікової картки платника податків або номеру і серії паспорта для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовились від прийняття реєстраційного номеру (для фізичних осіб);
- вказівки на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців);
- номерів засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти;
- індивідуального податкового номеру – для платників податку на додану вартість;
- повноважного представника.
Користувач не має права надавати наступну інформацію щодо фізичних осіб:
- расове або етнічне походження;
- політичні погляди та уподобання;
- релігійні та (або) філософські переконання;
- членство в партіях, профспілкових організаціях, громадських формуваннях;
- біометричні данні;
- стан здоров’я;
- особисте життя.
3.3 Користувач своєчасно вносить зміни до наданої ним інформації.
3.4 Користувач не має права реєструвати більше одного Особистого кабінету.
3.5 Користувач має право обирати, змінювати логін та пароль Особистого кабінету.
3.6 Користувач несе відповідальність за безпеку свого логіну та паролю, а також кожну дію, яку він, або від його імені здійснюють на Веб-сайті під відповідним логіном та паролем.
3.7 Користувач негайно повідомляє Експедитора про будь-які випадки несанкціонованого доступу до Особистого кабінету.
3.7 Особистий кабінет Користувача може бути видалений за його заявою. Таке видалення здійснюється після повного розрахунку або здійснення перевезення Користувачем.
3.8 Особистий кабінет може бути видалений Експедитором у разі:
- порушення цих Умов;
- порушення умов Договорів;
- надання недостовірної інформації;
- у разі неповідомлення про несанкціонований доступ до Особистого кабінету;
- умисного вводу або завантаження на Веб-сайт інформації, яка містить віруси або інші програми, створені з метою спричинення шкоди, створення перешкод, перехоплення або експропріації Веб-сайту або його частини;
- нетактовного поводження по відношенню до іншого Користувача, Експедитора;
- у разі порушення чинного законодавства України;
- здійснення інших аналогічних дій.
Експедитор або інша особа не несе відповідальності за можливі збитки Користувача, пов`язані з таким видаленням.

4. КОРИСТУВАННЯ ВЕБ-САЙТОМ
4.1 Метою користування Веб-сайту є виключно виконання обов’язків за Договорами.
4.2 Користувач повинен здійснювати доступ до Веб-сайту виключно через призначений для Користувача інтерфейс. Користувач не може здійснювати доступ до Веб-сайту через автоматизовані програмні засоби з метою, серед іншого, автоматичного збору розміщеної на Веб-сайті інформації.
4.3 Користувач не має права завантажувати та (або) використовувати інформацію, яка порушує публічний порядок та суперечить інтересам держави і суспільства, порушує права інших Користувачів та (або) третіх осіб.
4.4 Користувач без письмового дозволу Експедитора не має право використовувати Веб-сайт та (або) Особистий кабінет для реклами та інформації, яка не відповідає предмету Договорів.
4.5 Користувач не має права копіювати або відтворювати програмне забезпечення на інших серверах та (або) інших місцях для подальшого розмноження, розповсюдження.
4.6 Користувач використовує інформацію щодо відстеження транспортного засобу виключно для відстеження вантажів, не розголошує цю інформацію третім особам.
4.7 Користувач у разі виникнення питань з роботи Веб-сайту має право звернутися до Експедитора у його робочі часи за допомогою у вирішенні таких питань за електронною адресою notifications@cargofy.com., у чаті Веб-сайту, за допомогою телефонного зв’язку за номером , SMS повідомлень.
4.8 При використанні будь-якої інформації, розміщеної на Веб-сайті, посилання на Веб-сайт є обов’язковим.
4.8 Виконання перевезення оцінюється у спосіб, визначений Експедитором.
4.9 Експедитор або інша особа не гарантує, що Веб-сайт та (або) Особистий кабінет буде працювати безпомилково та безперебійно. Користувач використовує власне програмне забезпечення для захисту від вірусів або інші подібних програм. Експедитор або інша особа не несе відповідальності за можливі збитки Користувача, пов`язані з порушеннями у роботі або неможливістю доступу до Веб-сайту або Особистого кабінету.
4.10 Експедитор не несе відповідальності за інформацію, вказану у Заявках Користувача.
4.11 Експедитор або інша особа не несе відповідальність за заподіяні збитки Користувачам та (або)третім особам, при використанні Веб-сайту Користувачами.
4.12 Експедитор має право вести історію змін будь-яких реєстраційних даних Користувача, зберігати її в своїх базах даних.

5. ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ
5.1 Веб - сайт використовує наступні платіжні системи:
- LiqPay Акціонерного товариства КБ «Приватбанк» ;
- WayForPay.
5.2 Експедитор має право змінювати, доповнювати платіжні системи, для використання їх Веб-сайтом.
5.3 Експедитор має право визначати інші форми оплати, які не суперечать законодавству України.

6. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
6.1 Якщо інше не обумовлене, усе програмне забезпечення, необхідне для роботи Веб-сайту, права на інтелектуальну власність, у тому числі авторські права, права на логотип, знак для товарів та послуг, дизайн Веб-сайту, найменування «Cargofy» захищені законодавством України.
6.2 Будь-яке використання об`єктів прав інтелектуальної власності заборонено.
6.3 Збитки, пов`язані з таким використанням, відшкодовуються у повному обсязі у відповідності до законодавства України.

7. Гіперпосилання 7.1 Гіперпосилання, розміщені на Веб-сайті, можуть переводити Користувача на сайти третіх осіб, незалежно від їх призначення (соціальні мережі, інформаційні сайти та т.д.), зміст яких Експедитор не контролює. Експедитор не несе відповідальності за зміст та (або) діяльність цих сайтів.


8.ЗМІНИ УМОВ
8.1 Експедитор має право вносити зміни та (або) доповнення до цих Умов та інших документів, розміщених на Веб-сайті, викладати їх у нових редакціях.
8.2 Експедитор має право змінити, доповнити, видалити, оновити функціонал Веб-сайту.
8.3 Продовження користування Веб-сайтом є згодою Користувача зі змінами (доповненнями, новими редакціями, видаленнями, оновленнями).
9.НАБРАННЯ ЧИННОСТІ УМОВ
9.1 Умови набирають чинність для кожного Користувача у момент створення ним (для нього) облікового запису (Особистого кабінету) Користувача на Веб-сайті, у мобільному додатку та (або) підписання Договору або Заяви про приєднання.